Markdown cheet-sheet

Overskrifter Kodeeksempel på 'setext'-overskrifter: Overskrift 1 ============ Overskrift 2 ------------- Resultat: Overskrift 1 Overskrift 2 Kodeeksempel på graduering af 'atx'-overskrifter: # Overskrift 1 ## Overskrift 2 ### Overskrift 3 #### Overskrift »